Privacy Verklaring & Reglement

K’nijntje&Zippies hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.  
In dit schrijven verklaren we dat we er alles aan doen om uw privacy te waarborgen en dat we zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. 
K’nijntje&Zippies houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt in ieder geval met zich mee dat: 

 • wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring; 
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens, die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Hoe helpt u zelf om privacy te waarborgen? 

Wij doen onze uiterste best om de privacy intern te waarborgen, maar we kunnen dit niet alleen.
Daarom stellen we de volgende richtlijnen op: 

 1. Uw zoon of dochter mag een mobiele telefoon (of Ipad) tijdens BSO uren op K'nijntje&Zippies niet gebruiken. Dit om te voorkomen dat er (onbedoeld herkenbare) filmpjes en video's worden gemaakt.  
 2. Het is niet toegestaan om op onze vestigingen anderen herkenbaar te fotograferen of op video’s vast te leggen.  
 3. Wij vragen u mogelijke gegevens van anderen, die u op eniger wijze onder ogen heeft verkregen of ter ore is gekomen, met respect te behandelen en dus niet te delen met anderen op welke manier dan ook, zonder toestemming.   
 4. Het bewaren van foto's, video's of andere prive-informatie op een device, mag alleen als de betrokken persoon u daar toestemming toe heeft gegeven. Verwijder daarom regelmatig onnodige data, die u op uw devices heeft staan.  
 5. Wij verbieden u om de foto’s uit de OuderApp Konnect te delen op social media, dit in verband met de privacy van de andere kinderen van de groep die evt. ook op de foto staan.

Helaas is het voor ons niet haalbaar om de vijf bovenstaande regels actief te controleren en daarmee te handhaven. Wij wijzen daarom de aansprakelijkheid af als er op deze manier een datalek ontstaat. 
Mocht er onverhoopt toch een datalek ontstaan via uw devices, dan vragen wij u om ons dit te melden. 
K’nijntje&Zippies is als volgt te bereiken:
Postadres / vestigingsadres: Veenbesstraat 2, 3765 BA Soest.
Kamer van Koophandelnummer: 63817144
Telefoon: 035 – 602 95 70
e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanpassingen

K’nijntje&Zippies behoudt zich het recht voor de Privacyverklaring die op onze website wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze site bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring door te lezen.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

K’nijntje&Zippies verwerkt persoonsgegevens voor de doelstellingen waarvoor ze verzameld zijn en de doelstellingen die daarmee in overeenstemming zijn, onder andere:

 • kindregistratie,
 • observatielijsten,
 • financiële administratieve registratie,
 • klachtenregistratie,
 • personeelsregistratie,
 • werkbegeleiding, coaching, interne trainingen,
 • interne analyses,
 • klanttevredenheidsonderzoek,
 • eventuele wachtlijstregistratie.

Gegevens die voor extern onderzoek worden gebruikt, worden geanonimiseerd.
Uw persoonsgegevens worden door Kinderopvang K’nijntje&Zippies verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan en uitvoering van de overeenkomst
 • Het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en ontwikkeling van het kind
 • Het onderhouden van contacten met de ouders, voogden en verzorgers van kinderen en om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Ten bate van de Belastingdienst m.b.t. de Kinderopvangtoeslag
 • Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Facturatie en afhandeling van betaling

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

K’nijntje&Zippies verwerkt persoonsgegevens om haar diensten uit te kunnen voeren, maar zal nooit meer persoonsgegevens verzamelen dan nodig is voor het bepaalde doel.

Persoonsgegevens

(* indien van toepassing incl. de ouder/verzorger) die kunnen worden verwerkt zijn onder andere:

 • Voor- en achternaam*;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit;
 • Adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres*;
 • School en klas;
 • Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt*;
 • Medische gegevens die belangrijk zijn voor de dagelijkse verzorging van uw kind *
 • Gegevens over de ontwikkeling van uw kind;
 • Dagdelen waarop de opvang plaatsvindt of gewenst is;
 • Foto’s en video’s van uw kind;
 • Bankrekeningnummer, gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van ouderbijdragen voor de opvang *;
 • Burgerservicenummer (BSN)* .

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Zo maken wij gebruik van derde partijen voor de administratie. Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan partijen verstrekken waar wij geen overeenkomst mee hebben, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de Belastingdienst in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden, indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen, welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar), indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Kinderopvang K’nijntje&Zippies bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. De wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst hiervoor is zeven jaar.

Foto’s en overige digitale opnamen
In de kindercentra worden regelmatig foto’s en video-opnames gemaakt om:

 • ouders te informeren over de activiteiten en thema’s, waar hun kind(eren) mee bezig is/zijn;
 • de begeleiding, coaching en/of interne training van pedagogisch medewerkers te faciliteren;
 • voor overige doeleinden, zoals nieuwsbrieven of publicaties op de website.

Al dan niet toestemming van beeldopnames, is bij de opvangovereenkomst / inschrijfformulier opgenomen. Iedereen wordt geacht integer om te gaan met foto’s en video’s die door K’nijntje&Zippies wordt gedeeld.
Het is verboden om met eigen camera herkenbaar foto’s en video’s van mensen te maken in de vestiging of op het terrein.

Cameratoezicht

Wanneer de directie vindt dat het gebruik van verborgen camera’s gerechtvaardigd is voor het belang dat het dient, dan worden deze geplaatst. Een gerechtvaardigd belang kan onder andere zijn de bescherming van de medewerker, uitvoering geven aan maatregelen binnen de branche of de beveiliging van eigendommen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van u hebben. Realiseert u zich bij verwijdering van gegevens dan wel dat dit gevolgen kan hebben voor uw recht op verkregen Kinderopvangtoeslag.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
Als K’nijntje&Zippies zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan horen wij het graag.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

POSTADRES

Veenbesstraat 2,
3765 BA SOEST

BEREIKBAAR

Telefoon
035 30 39 600
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (KDV)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (BSO)

Vestigingen

Volg ons

en blijf op de hoogte!